O&G @ SGH

子宫颈癌, 子宫颈抹片检查, 及 人类乳突病毒预防针

砂拉越中央医院妇产科 特别呈现 子宫颈癌: 什么是子宫颈癌? 子宫颈癌的发病原因 子宫颈癌的征兆 及早发现子宫颈癌的方法: 子宫颈抹片检查 “Pap Smear” 什么是子宫颈抹片”Pap Smear”? 子宫颈抹片 “Pap Smear” 检验过程…

Kanser Serviks, Pap Smear dan Pelalian Human Papilloma Virus

Jabatan Obstetriks & Ginekologi, Hospital Umum Sarawak Kanser Serviks (Barah Pangkal Rahim): Introduksi kepada kanser serviks…